چند روزیست برخی همشهریان از رفتار گردشگرانی که به منطقه خالدنبی مراجعه می‌کنند گلایه دارند، از تخریب آثار‌ تاریخی گرفته تا بی حرمتی به شرایط منطقه

چند روزیست برخی همشهریان از رفتار گردشگرانی که به منطقه خالدنبی مراجعه می‌کنند گلایه دارند، از تخریب آثار‌ تاریخی گرفته تا بی حرمتی به شرایط منطقه

به‌نظر می‌رسد لازم است متولیان امر بازنگری های لازم برای حفاظت آثار‌ تاریخی و حفظ حرمت منطقه را داشته باشند.

بدینوسیله گلایه برخی از همشهریان به مسئولین استان اعلام می‌گردد.

  • نویسنده : فریدون قارئی