آموزشگاه سامان ترافیک گنبد کاووس - پایگاه اخبار گنبد
به ترافیک شهر گنبدکاووس بیشتر توجه کنید! ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
زخم کهنه خیابان های گنبد درمان ندارد؟

به ترافیک شهر گنبدکاووس بیشتر توجه کنید!

یکی از مؤلفه های توسعه شهری نظم و انضباط در ترافیک و تردد خودروها می باشد.