برج قابوس - پایگاه اخبار گنبد
بازدید معاون میراث فرهنگی کشور از گنبدقابوس ۱۹ آذر ۱۳۹۹
بازدید مسئولان از برج قابوس

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور از گنبدقابوس

بازدید از میراث جهانی گنبد قابوس جهت پایش اثر و بررسی و پیگیری آزادسازی حرایم، مرمت گنبدکاووس و ساماندهی محوطه این اثر تاریخی