بیمارستان های خصوصی گنبد - پایگاه اخبار گنبد
تجهیز بخش آموزشی بیمارستان های گنبد ۱۲ آبان ۱۴۰۱
پیرو پیگیری های مسئولین شهرستان گنبدکاووس

تجهیز بخش آموزشی بیمارستان های گنبد

هم اکنون چهار بیمارستان دولتی شهرستان گنبد کاووس در چهار گروه داخلی، اطفال، جراحی و زنان برای آموزش دانشجویان پزشکی دوره انترنی آماده شدند.