خرید - پایگاه اخبار گنبد
تجمع و صف خرید روغن در خیابان وشمگیر (شهید مفتح) گنبدکاووس ۰۹ دی ۱۳۹۹
یک بام و دو هوای کرونایی و معیشت مردم

تجمع و صف خرید روغن در خیابان وشمگیر (شهید مفتح) گنبدکاووس

یک بام و دو هوای کرونایی و معیشت مردم