زندانی - پایگاه اخبار گنبد
امکان ملاقات تصویری با زندانیان در گلستان فراهم شد. ۱۳ تیر ۱۴۰۰
ملاقات تصویری با زندانیان

امکان ملاقات تصویری با زندانیان در گلستان فراهم شد.

در این طرح خانواده ها باید به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و از طریق ارتباط تصویری با مددجو دیدار می کنند.