فرش ترکمن دستبافت - پایگاه اخبار گنبد
ظرفیت‌های مغفول فرش ترکمن ۰۱ آبان ۱۴۰۱
همیشه پای یک دلال در میان است

ظرفیت‌های مغفول فرش ترکمن

در سنوات اخیر، این هنر دست زنان و دختران ترکمن که قدمت آن از فراتر از هزار سال می‌رود، فراز و فرود بسیاری را تجربه کرده به گونه‌ای که تعداد هنرمندان و میزان تولیدات، نصف شده و در صورت نبود حمایت، می‌رود که به فراموشی سپرده شود.