لیست قطعی برق - پایگاه اخبار گنبد
برنامه خاموشی برق د‌ر گنبدکاووس و استان گلستان اعلام شد. ۰۱ خرداد ۱۴۰۰
لیست قطع برق گلستان

برنامه خاموشی برق د‌ر گنبدکاووس و استان گلستان اعلام شد.

برنامه خاموشی برق د‌ر گنبدکاووس و استان گلستان اعلام شد.