نابینایان گنبدی - پایگاه اخبار گنبد
دقایقی گفتگو با نابینایان گنبدکاووس و بیان دغدغه های آنان ۲۵ مهر ۱۴۰۱
نابینایان؛ حمایت آری ترحم خیر

دقایقی گفتگو با نابینایان گنبدکاووس و بیان دغدغه های آنان

معلولان از جمله نابینایان به مانند سایر افراد خواستار زندگی عادی و فراهم شدن شرایط حضور موثرشان در جامعه هستند که در سایه اجرای قوانین حمایت از حقوق معلولان توسط دستگاه‌های اجرایی و ارتقای فرهنگ رفتاری مردم محقق می‌شود.