نفت - پایگاه اخبار گنبد
اکتشاف نفت و گاز در گلستان به کجا رسید؟ ۰۹ دی ۱۳۹۹
آیا نفت میتواند استان را واقعا گلستان کند؟

اکتشاف نفت و گاز در گلستان به کجا رسید؟

استاندار از مردم محروم این منطقه خواست زمین‌هایشان را به جز دولت به کسانی دیگری نفروشند چون آنها روی ثروت نشسته‌اند.