پیروز تلف شد - پایگاه اخبار گنبد
ماجرای ما و پیروزی که برای وداعش منتظر بودیم… ۰۹ اسفند ۱۴۰۱
متاسفانه پیروز تلف شد

ماجرای ما و پیروزی که برای وداعش منتظر بودیم…

انگار روزهایی که درد یا بیماری نداشت هم همه میدونستن قرار نیست ماندگار باشه و هر روز خبرهاش پخش میشد و خیلیهامون منتظر بودیم بزرگ‌شدنشو ببینیم.