نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد با گذر سامانه ناپایدار از استان تا اوایل هفته آینده جوی آرام بر گلستان حاکم است.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: پیامد فعالیت سامانه ناپایدار در گلستان، بیشترین میزان باران در استان از وطنای بندرگز با ۶۱ میلیمتر گزارش شد.

محمود محمد قلی پور گفت: در لیوان و نرگسی بندرگز نیز ۵۷ میلیمتر باران بارید.

وی گفت: محمد آباد کتول و افرا تخته در علی آباد کتول دیگر مناطق پربارش دیروز بودندکه به ترتیب ۵۳ و ۵۰ میلیمتر باران ثبت شد.

او افزود: در نوچمن و النگدره گرگان نیز ۴۳ و ۳۸ میلیمتر باران گزارش شده است.

محمدقلی پور افزود:در شبانه روز گذشته نیز تا ۵ سانتیمتر برف در ارتفاعات استان گزارش شد.

  • منبع خبر : صداوسیما