توزیع کتب درسی ۷۸۵۹۱ دانش آموز که ثبت سفارش کتب درسی انجام داده اند آغاز و طی سه روز گذشته کتب درسی ۱۰۰ آموزشگاه ابتدایی تحویل مدیران مدارس شده است.

کمال الدین نظرنژاد معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش گفت: توزیع کتب درسی ۷۸۵۹۱ دانش آموز که ثبت سفارش کتب درسی انجام داده اند آغاز و طی سه روز گذشته کتب درسی ۱۰۰ آموزشگاه ابتدایی تحویل مدیران مدارس شده است.

با برنامه ریزی بعمل آمده توسط حوزه پشتیبانی آموزش و پرورش، مدیران ۲۹۹ آموزشگاه ابتدایی، ۱۳۵ آموزشگاه دوره متوسطه اول و ۸۹ آموزشگاه دوره متوسطه نظری و فنی حرفه ای و کار و دانش نسبت به دریافت کتب درسی و تحویل به دانش آموزان اقدام می نمایند.