طرح مرمت گنبد رک (مخروطی) این میراث جهانی با تولید آجرهای ریشه‌دار در مرحله مناقصه است و با تعیین پیمانکار اجرای آن با اعتبار پنج میلیارد ریال یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس گفت: طرح مرمت گنبد رک (مخروطی) این میراث جهانی با تولید آجرهای ریشه‌دار در مرحله مناقصه است و با تعیین پیمانکار اجرای آن با اعتبار پنج میلیارد ریال یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی گفت: مرمت گنبد رک برج قابوس شامل تولید آجرهای مشابه تاریخی با تهیه خاک مناسب و افزودنی‌های لازم و نصب آن در بنا، پاکسازی ریشه گیاهان و تمیزکاری مصالح فرسوده، تثبیت آجرهای سست و ساماندهی اطراف دریچه است.
وی آخرین مرمت جدی برج قابوس در سال ۱۳۸۵ انجام شد و بعد از آن سال ۹۶ یک مرحله مرمت اضطراری در این بنا صورت گرفت.

  • منبع خبر : ایرنا