یکی از راهکارها برای استقبال از عضویت در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان فعال کردن ستاد توسعه بیمه است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان گلستان: جامعه هدف ما در استان ۳۵۰ هزار نفر هستند که ۲۱ درصد جامعه هدف را پوشش دادیم اما با نقطه ایده آل فاصله زیادی داریم.

یکی از راهکارها برای استقبال از عضویت در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان فعال کردن ستاد توسعه بیمه است.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر