پس از مرگ شهروند گنبدی در خیابان شریعتی گنبدکاووس پس از برخورد با حفاری‌ها و نبود علائم راهنما و خطر و چراغ گردان و... شاهکاری جدید در علائمِ بدون دید را در برخی از نقاط سطح شهر شاهد هستیم.

پس از مرگ شهروند گنبدی در خیابان شریعتی گنبدکاووس پس از برخورد با حفاری‌ها و نبود علائم راهنما و خطر و چراغ گردان و… شاهکاری جدید در علائمِ بدون دید را در برخی از نقاط سطح شهر شاهد هستیم.

بهتر نبود دستگاه های نظارتی مجوزات حفاری را در حالی می دادند که ابتدا کل کارهای حفاری و ترمیم آسفالت به اتمام برسد و سپس کار محله و خیابان بعدی شروع می‌شد؟

  • نویسنده : راضیه اونق