نارنگی گلستان - پایگاه اخبار گنبد
تولید ۱۲۰ هزار تن مرکبات در استان گلستان ۰۹ دی ۱۳۹۹
وضعیت برداشت مرکبات در گلستان

تولید ۱۲۰ هزار تن مرکبات در استان گلستان

تولید ۱۲۰ هزار تن مرکبات در استان گلستان و آخرین وضعیت برداشت