پلیس - پایگاه اخبار گنبد
کاهش آمار تصادفات درون شهری گنبد ۲۰ آبان ۱۳۹۹
شناسایی نقاط حادثه خیز شهر گنبد

کاهش آمار تصادفات درون شهری گنبد

کاهش آمار تصادفات درون شهری گنبد/ساماندهی ۶نقطه حادثه خیز