روز گذشته عملیات نصب پایه‌های دوربین کنترل سرعت در کیلومتر « یک » جاده خط نو توسط پیمانکار پروژه انجام گردید.

روز گذشته عملیات نصب پایه‌های دوربین کنترل سرعت در کیلومتر « یک » جاده خط نو توسط پیمانکار پروژه انجام گردید.

این اولین دوربین کنترل سرعت در مسیر ابتدای بزرگراه گنبد به آق قلا (خط نو) می‌باشد.

نصب پایه های اولین دوربین کنترل سرعت/نظارتی در جاده گنبد به آق قلا (خط نو)

نصب پایه های اولین دوربین کنترل سرعت/نظارتی در جاده گنبد به آق قلا (خط نو)

  • نویسنده : طاهر زیتونلی