همزمان با آغاز فصل پاییز، صدها نفر از صیادان استان گلستان دل به دریا زده اند تا روزی خود را از آب های خزر طلب کنند.

مطلوب بودن شرایط جوی برای صیادی در واپسین روزهای پاییز سبب افزایش صید و رونق چشمگیر بازار ماهی فروشان بندر ترکمن شده است.

 

.

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن

واپسین روزهای پاییز و رونق بازار ماهی فروشان بندرترکمن