این خبازی متخلف علی رغم تذکرات و تعزیر قانونی مبادرت به گرانفروشی و عدم رعایت موازین صنفی کرده بود که طی اقدامات قانونی با تائید در کارگروه آردونان شهرستان و داشتن پرونده های تخلفاتی مکرر توسط اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پلمب گردید.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان گنبدکاووس در حاشیه بازدید از خبازی‌های این شهرستان گفت: این خبازی متخلف علی رغم تذکرات و تعزیر قانونی مبادرت به گرانفروشی و عدم رعایت موازین صنفی کرده بود که طی اقدامات قانونی با تائید در کارگروه آردونان شهرستان و داشتن پرونده های تخلفاتی مکرر توسط اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پلمب گردید.

محمدرضا میرنیا اظهار داشت: وضعیت خبازی‌های شهرستان با تعدد نظارتها مطلوب است و اکثر خبازیها بر طبق مقررات وقوانین مصوب در شورای آرد و نان مبادرت به پخت نان می نمایند.

وی افزود: نظارت ها ادامه دارد و با خبازیهای معدودی که تخلف داشته باشند برخورد قانونی و تعزیر می شوند تا به وضعیت مطلوب برسیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خبازیهایی که کلیه قوانین و مقررات را رعایت کنند وکیفیت نان آنها مطلوب باشد تشویق میشوند و سهمیه آنها افزایش خواهد یافت.