دریای خزر - پایگاه اخبار گنبد
پسروی آب دریای خزر معیشت ساحل نشینان بندر ترکمن را به خطر انداخته است. ۰۹ دی ۱۳۹۹
پسروی نگران کننده آب دریای خزر

پسروی آب دریای خزر معیشت ساحل نشینان بندر ترکمن را به خطر انداخته است.

پسروی آب دریای خزر خیلی‌ها را بیکار و اسکله بندر ترکمن را از رونق انداخته است.