در این طرح مواد اولیه کشت و کار برنج از قبیل بذر، کود، سموم شیمیایی، حمایت‌های بیمه‌ای و حتی توصیه‌های فنی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به استقبال کشاورزان استان از کشت قراردادی برنج در اراضی نسق دار گفت: تاکنون سه هزار ٢٠٠ هکتار، کشت قراردادی با کشاورزان منعقد شده است.

محمد برزعلی افزود: در این طرح مواد اولیه کشت و کار برنج از قبیل بذر، کود، سموم شیمیایی، حمایت‌های بیمه‌ای و حتی توصیه‌های فنی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی گفت: پس از برداشت، برنج تولیدشده یا شلتوک آن به قیمت روز خریداری و هزینه‌ها در این زمان از محصول فروخته شده کسر می‌شود.
برزعلی به کشاورزان توصیه کرد با توجه به حمایت های خوب دولت و مزایای مهم این طرح، هر چه سریع تر برای انعقاد کشت قراردادی برنج در اراضی نسق به مراکز جهادکشاورزی مراجعه کنند.

  • منبع خبر : صداوسیما