روستای کاکا خیابان مختوم قلی بیش از یک هفته است به علت ترکیدگی لوله، آب در خیابان جاری شده و در موقع قطع موقت آبهای آلوده به شبکه لوله کشی وارد شده و مورد استفاده قرار می گیرد، ظاهرا کسی پیگیر این موضوع نیست!

روستای کاکا خیابان مختوم قلی بیش از یک هفته است به علت ترکیدگی لوله، آب در خیابان جاری شده و در موقع قطع موقت آبهای آلوده به شبکه لوله کشی وارد شده و مورد استفاده قرار می گیرد، ظاهرا کسی پیگیر این موضوع نیست!

  • نویسنده : راضیه اونق