مرد - پایگاه اخبار گنبد
هنوز هم در‌ این دیار از جان گذشتن و مردانگی زنده است. ۲۸ مهر ۱۳۹۹
معرفی جوانمرد گنبدی

هنوز هم در‌ این دیار از جان گذشتن و مردانگی زنده است.

خیلی وقتا یه سری آدما باید معرفی شوند، برای اینکه بگوییم هنوز غیرت هست، برای اینکه نشان دهیم مردانگی واقعا وجود داره، اینان قهرمانان زنده شهر و دیار ما هستند...