پزشک زنان - پایگاه اخبار گنبد
قربانی شدن حقوق بیمار با ویزیت گروهی ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پزشک زنان و زایمان

قربانی شدن حقوق بیمار با ویزیت گروهی

پزشک زنان و زایمان: حفظ حریم شخصی بیمار یک ضرورت است.