کلنگ زنی - پایگاه اخبار گنبد
اگر چرخ توسعه گنبد از زمین نمیخواهد بیاید آن را از آسمان بیاوریم… ۲۸ مهر ۱۳۹۹
دو بار کلنگش را زدند، ولی...

اگر چرخ توسعه گنبد از زمین نمیخواهد بیاید آن را از آسمان بیاوریم…

دو بار کلنگش را زدند، راه آهن و ریل قطار را میگویم، ولی آخر سر مسیرش تغییر کرد و سر از غرب استان گلستان در آورد...