گنبد نار - پایگاه اخبار گنبد
یاقوت سرخ استان گلستان در بازار ۰۹ آبان ۱۴۰۱
معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی گلستان

یاقوت سرخ استان گلستان در بازار

پیش بینی می‌شود ۱۵ هزار تن محصول از انارستان‌های گلستان برداشت شود.