پنج رقم جدید جو آبی و دیمی در مرکز تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس به کارشناسان و کشاورزان استان معرفی شد.

رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: پنج رقم جدید جو آبی و دیمی در مرکز تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس به کارشناسان و کشاورزان استان معرفی شد.

فاطمه شیخ: از ۲۰ سال گذشته تا به امروز ۲ رقم جو به نام‌های “صحرا و ماهور” توسط کشاورزان در مزارع آبی و دیمی استان کشت می‌شود که با توجه به شرایط آب و هوایی و افزایش آفت و بیماری‌ها نیاز به کشت ارقام جدید وجود دارد.

وی افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان برای کمک به افزایش سطح عملکرد و مقاومت در مقابل آفت و بیماری‌ها ۲ رقم جدید آبی به نام‌های “گلچین و نوبهار” و سه رقم جدید دیمی به نام‌های “فردان، بهدان و فراز” را تولید کرد.

رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان ادامه داد: افزایش عملکرد ۴۰۰ کیلوگرمی، متحمل به بیماری‌ها و خوابیدگی از مهمترین امتیازات رقم آبی و متحمل به خشکی و بیماری‌ها از مهمترین امتیازات رقم دیمی جو تولیدی توسط این مرکز است.

  • منبع خبر : ایرنا