صمیمانه از مردم نوعدوست گنبد و شرق استان دعوت به عمل می آید تا با اهدای خون مستمر و پلاکت بیماران نیازمند به خون را یاری بخشند.

اطلاعیه
روابط عمومی واحد جذب انتقال خون گنبد کاووس به پایگاه اخبار گنبد خبر داد:
صمیمانه از مردم نوعدوست گنبد و شرق استان دعوت به عمل می آید تا با اهدای خون مستمر و پلاکت بیماران نیازمند به خون را یاری بخشند.
۲۹اسفند ۱۴۰۱از ساعت ۷:۳۰الی۱۸
۲فروردین۱۴۰۲ازساعت ۷:۳۰الی۱۴
۳فروردین۱۴۰۲از ساعت۷:۳۰الی۱۳:۳۰ و از۱۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰شب
۴فروردین روز جمعه از ۱۹:۳ الی ۱۲:۳۰شب
۵ لغایت ۱۰فروردین ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۹:۳۰الی ۱۲:۳۰شب
۱۱فروردین جمعه از ۱۹:۳۰الی۱۲:۳۰شب
۱۲فروردین ۷:۳۰الی۱۳:۳۰ و ۱۹:۳۰الی۱۲:۳۰شب
۱۳ فروردین ۱۹:۳۰الی۱۲:۳۰شب
جهت اطلاع از برنامه تیم سیار در شرق استان و ارتباط با واحد جذب اهداکنندگان
۰۱۷۳۳۳۸۲۹۰۵
روابط عمومی واحد جذب انتقال خون گنبد

  • نویسنده : فریدون قارئی