باران تابستانی طراوتی دوباره به شهر و روستاهای گنبد بخشید، در ذیل تصاویری زیبا از تشکیل رنگین کمان پس از باران در شهر گنبد و روستای سارجه کر گنبد را مشاهده می کنید.

باران تابستانی طراوتی دوباره به شهر و روستاهای گنبد بخشید، در ذیل تصاویری زیبا از تشکیل رنگین کمان پس از باران در شهر گنبد و روستای سارجه کر گنبد را مشاهده می کنید.

تصاویر تشکیل رنگین کمان زیبا در‌ گنبدکاووس

تصاویر تشکیل رنگین کمان زیبا در‌ گنبدکاووس

تصاویر تشکیل رنگین کمان زیبا در‌ گنبدکاووس

تصاویر تشکیل رنگین کمان زیبا در‌ گنبدکاووس

تصاویر تشکیل رنگین کمان زیبا در‌ گنبدکاووس

تصاویر تشکیل رنگین کمان زیبا در‌ گنبدکاووس

  • نویسنده : راضیه اونق