اگر سیاستی در راستای افزایش میزان باروری اتخاذ نشود طی ۲۵ تا ۳۰ سال آینده ممکن است جمعیت کشورمان به رشد صفر رسد.

جامعه شناسان و جمعیت شناسان کشور، چند سالی است که کاهش رشد جمعیت ایران را هشدار می دهند اگر به همین منوال ادامه یابد کشور به سمت «پیری جمعیت» خواهد رفت.

در این شرایط نظام حاکم مجبور به پذیرش نیروی کار از کشور های دیگر می شود که تبعات خاص خود را دارد.

نرخ رشد جمعیت در ایران حدود هفت دهم است.

دکتر شهلا کاظمی پور، جمعیت‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران: رشد جمعیت ایران در حال حاضر سِیری کاهنده دارد.

اگر سیاستی در راستای افزایش میزان باروری اتخاذ نشود طی ۲۵ تا ۳۰ سال آینده ممکن است جمعیت کشورمان به رشد صفر رسد.
پنجره جمعیتی یعنی نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کمتر از ۳۰ درصد کل جمعیت است اما نسبت جمعیت ۶۵ سال و بالاتر نیز کمتر از ۱۵ درصد است و الان در پنجره جمعیتی قرار داریم.

اگر پنجره جمعیتی بسته شود آمار سالمندان افزایش می یابد و کشور از مسیر اصلی خود که توسعه است، دور می ماند.

  • منبع خبر : همشهری