معرفی هفته نامه شهرت

شماره ۲۰ هفته نامه شهرت به مدیر مسئولی آقای مسعود کاظمی در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ و در ۸ صفحه منتشر شد.

صفحه نخست هفته نامه شهرت