تصاویری از شروع قیر پاشی و آسفالت بخش هایی از جاده گنبد به آق قلا (خط نو) شروع از محدوده چهارراه عطابهلکه بطول ۴ کیلومتر بسمت روستاهای کاکا و هیوه چی

تصاویری از شروع قیر پاشی و آسفالت بخش هایی از جاده گنبد به آق قلا (خط نو) شروع از محدوده چهارراه عطابهلکه بطول ۴ کیلومتر بسمت روستاهای کاکا و هیوه چی

 

قیر پاشی و آسفالت بخش هایی از جاده گنبد به آق قلا (خط نو) شروع شد

قیر پاشی و آسفالت بخش هایی از جاده گنبد به آق قلا (خط نو) شروع شد

قیر پاشی و آسفالت بخش هایی از جاده گنبد به آق قلا (خط نو) شروع شد

قیر پاشی و آسفالت بخش هایی از جاده گنبد به آق قلا (خط نو) شروع شد

قیر پاشی و آسفالت بخش هایی از جاده گنبد به آق قلا (خط نو) شروع شد

  • نویسنده : طاهر زیتونلی