کوچک شدن اراضی کشاورزی امکان استفاده از تکنولوژی، سرمایه گذاری در تحقیقات، ارتباطات و نهاده را مشکل و گاهی غیرممکن ساخته و زیرساخت اقتصادی گلستان را در معرض خطر قرار داده است.

کوچک شدن اراضی کشاورزی امکان استفاده از تکنولوژی، سرمایه گذاری در تحقیقات، ارتباطات و نهاده را مشکل و گاهی غیرممکن ساخته و زیرساخت اقتصادی گلستان را در معرض خطر قرار داده است.

متأسفانه روند ابتلاء به خرده مالکی در اراضی کشاورزی در حال افزایش است.

مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی را زیر بتن و سیمان دفن کرده‌اند.

  • منبع خبر : مهر