طبق آخرین شمارش آرای حوزه انتخابی گنبدکاووس و بخش داشلی برون عبدالحکیم آق ارکاکلی و قرجه طیار دو پیشتاز شمارش آرا تا لحظه انتشار خبر هستند...

طبق آخرین شمارش آرای حوزه انتخابی گنبدکاووس و بخش داشلی برون عبدالحکیم آق ارکاکلی و قرجه طیار دو پیشتاز شمارش آرا تا لحظه انتشار خبر هستند…

خبرهای تکمیلی بروز خواهد شد…