افرادی که کارت واکسن خود را گم کرده اند می‌توانند از روی کارت واکسن دیجیتال خود تاریخ واکسن دُز یادآور را پیدا کنند.

افرادی که کارت واکسن خود را گم کرده اند می‌توانند از روی کارت واکسن دیجیتال خود تاریخ واکسن دُز یادآور را پیدا کنند.

اگر کارت واکسن خود را گم کرده اید می‌توانید با استفاده از کارت واکسن دیجیتال خود تاریخ تزریق واکسن دُزهای قبل را به یاد بیاورید و اگر شش ماه از تاریخ تزریق واکسن گذشته باشد، برای تزریق دُز یادآور اقدام کنید.

برای دریافت کارت واکسن دیجیتال می‌توانید به نشانی https://salamat.gov.ir/ مراجعه کنید و با وارد کردن مشخصات خواسته شده اطلاعات کارت واکسن خود را دریافت کنید.