امروز از میدان ۱۷ شهریور، خیابان امام خمینی جنوبی تا اداره مخابرات را بلوک کشیده بودند و کارگران در‌حال احداث بلوار جدید در این‌ خیابان بودند تا دو لاین رفت و برگشت از هم جدا شود...

امروز از میدان ۱۷ شهریور، خیابان امام خمینی جنوبی تا اداره مخابرات را بلوک کشیده بودند و کارگران در‌حال احداث بلوار جدید در این‌ خیابان بودند تا دو لاین رفت و برگشت از هم جدا شود…

رانندگانی که می‌خواستند از کوچه اداره برق به سمت خیابان خرمشهر تردد کنند، به دلیل انسداد راه نمی‌توانستند گذر کنند و ترافیک سنگینی شده بود و اکثرا هم از ابتدای بلوک ها دور میزدند و…

ای‌کاش قبل از انجام کارهای ترافیکی از مردم هم نظرسنجی می‌شد و مزایا و معایب کار قبل از اجرا سبک و سنگین می‌شد و همچنین از کارشناسان و پیمانکاران ترافیک شهرهای بزرگ هم‌ استفاده می‌شد تا طبق‌ تجربه مثبت یا منفی شهرهای بزرگ و‌ راه رفته‌ی شهرهای دیگر بهترین تصمیم‌ برای شهر گرفته می‌شد

  • نویسنده : فریدون قارئی