پرواز گرگان زابل - پایگاه اخبار گنبد
برقراری پرواز در مسیر شیراز و زابل از فرودگاه بین المللی گرگان ۱۶ آبان ۱۴۰۱
روابط عمومی اداره کل فرودگاههای گلستان

برقراری پرواز در مسیر شیراز و زابل از فرودگاه بین المللی گرگان

پرواز در مسیر های گرگان به شیراز و گرگان به زابل به پروازهای فرودگاههای بین المللی گرگان افزوده شد.