5قلوهای گنبدی - پایگاه اخبار گنبد
کلید خانه ۵قلوهای گنبدی به پدر تحویل شد ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
کلید خانه 5قلوهای گنبدی تحویل شد

کلید خانه ۵قلوهای گنبدی به پدر تحویل شد

کلید منزل مسکونی به خانواده پنج قلوهای گنبدی ظرف مدت ۲۴ساعت توسط مهندس ملک، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان تحویل شد.