بلوارهای کوچک خیابان‌های اصلی شهر گنبدکاووس در شب‌های بارانی دید کافی ندارند و همچنین تابلوی هشداردهنده مناسبی هم نداشته و حادثه‌ساز هستند. (قبلا هم‌ بارها اعلام شده است)

بلوارهای کوچک خیابان‌های اصلی شهر گنبدکاووس در شب‌های بارانی دید کافی ندارند و همچنین تابلوی هشداردهنده مناسبی هم نداشته و حادثه‌ساز هستند. (قبلا هم‌ بارها اعلام شده است)

تصاویر‌ دو‌‌ حادثه مربوط به امشب در چهارراه وشمگیر و چهارراه راهنمایی می‌باشد.

بلوارهای کوچک خیابان‌های اصلی شهر گنبدکاووس همچنان حادثه ساز

بلوارهای کوچک خیابان‌های اصلی شهر گنبدکاووس همچنان حادثه سازاکا

  • نویسنده : فریدون قارئی