مگر مشترکین هزینه های ماهانه را با عناوین مختلف بابت برق و تلفن پرداخت نمی‌کنند؟ چرا باید همشهریان متحمل هزینه شوند تا خدمتی که ماهیانه بابتش هزینه پرداخت می‌کنند مجددا وصل گردد؟

طی یک و نیم سال اخیر فقط برای بحث کابل و سیم و تجهیزات تلفن و برق جمعا ۶ مرتبه ۳ مرتبه کابل‌های برق سرقت رفت و در‌ یک مرحله به وسیله برقی برخی منازل محله خسارت‌‌های میلیونی وارد شد و ۳ مرتبه نیز برای کابل و تجهیزات تلفن که هربار چند هفته ای درگیر اتصالش بودیم و خسارت های مختلف قطع تلفن و اینترنت و کارتخوان‌ها و… را شاهد بودیم و اینبار نیز اعلام شد بروید خودتان جعبه تقسیم بخرید تا برایتان وصل کنیم وگرنه چندماه باید تو نوبت باشید و…

پایگاه اخبار گنبد: سوالی‌که هست آیا همه شهرهای استان و حتی کشور به همین شکل سیم و کابل و تجهیزات دزدی بدین شکل رخ می‌دهد یا فقط تو شهر ما این وضعیت بیشتر هست؟ و در‌ هر حالت تا کِی باید درگیر این وضعیت‌ها باشیم؟ مگر مشترکین هزینه های ماهانه را با عناوین مختلف بابت برق و تلفن پرداخت نمی‌کنند؟ چرا باید همشهریان متحمل هزینه شوند تا خدمتی که ماهیانه بابتش هزینه پرداخت می‌کنند مجددا وصل گردد؟

  • نویسنده : فریدون قارئی