تصاویری از ورود سیلاب به چند منزل مسکونی در شهر کلاله

تصاویری از ورود سیلاب به چند منزل مسکونی در شهر کلاله

تصاویری از ورود سیلاب به چند منزل مسکونی در شهر کلاله

تصاویری از ورود سیلاب به چند منزل مسکونی در شهر کلاله

تصاویری از ورود سیلاب به چند منزل مسکونی در شهر کلاله

  • نویسنده : طاهر زیتونلی