تقاطع خ ملک الشعرا و شاهد متاسفانه تمامی روشنایی آن تا بلوار استاندارد چندین سال متوالیست که روشنایی ندارد این در حالی است که این منطقه مسکونی نشین در شبها از حال و روز مساعدی بهره‌ مند نیست، خواهشمند است مسئولین مربوطه به تاریکی این خیابان و سایر مناطق شهر رسیدگی و نقصان را رفع نمایند که تکمیل روشنایی کوچه و خیابان‌‌ها قطعا احساس امنیت بیشتر همشهریان را نیز به دنبال خواهد داشت.

#صدای_شهروند

سلام‌‌ و‌ درود
تقاطع خ ملک الشعرا و شاهد متاسفانه تمامی روشنایی آن تا بلوار استاندارد چندین سال متوالیست که روشنایی ندارد
این در حالی است که این منطقه مسکونی نشین در شبها از حال و روز مساعدی بهره‌ مند نیست، خواهشمند است مسئولین مربوطه به تاریکی این خیابان و سایر مناطق شهر رسیدگی و نقصان را رفع نمایند که تکمیل روشنایی کوچه و خیابان‌‌ها قطعا احساس امنیت بیشتر همشهریان را نیز به دنبال خواهد داشت.