قابل توجه مسئول عزیز، یکی از بندهای پرچممون در ورودی شهر پاره شده و با توجه به اینکه پرچم به این‌ بزرگی سنگین‌ هم‌ هست، لطفا تا حادثه ای‌ در ورودی شهر رخ نداده رسیدگی فرمایید؛

قابل توجه مسئول عزیز، یکی از بندهای پرچممون در ورودی شهر پاره شده و با توجه به اینکه پرچم به این‌ بزرگی سنگین‌ هم‌ هست، لطفا تا حادثه ای‌ در ورودی شهر رخ نداده رسیدگی فرمایید؛

صدای شهروند: مشکل پرچممان را رفع کنید

  • نویسنده : فریدون قارئی