قطعا این میزان رطوبت و آب سطحی که سالهاست پس از بارندگی شاهدش هستیم به برج آجریمون لطمه خواهد زد.

قطعا این میزان رطوبت و آب سطحی که سالهاست پس از بارندگی شاهدش هستیم به برج آجریمون لطمه خواهد زد.

این مشکل برای شهردار و شورای شهر امروز و دیروز و سالهای قبل نیست، شاید از بدو شهرسازیِ گنبد این معضل بوده و باید بصورت‌ اساسی فکری به حالش کرد البته اگر باز موکول به دوره های بعدی نشه…

  • نویسنده : فریدون قارئی