با توجه به اخبار منتشره ظاهرا با واگذاری مدیریت چشمه گل رامیان به بخش خصوصی این جاذبه خدادادی هم به سرنوشت مجموعه تاشته رامیان دچار شده و برای ورود به این محل باید مبالغ در تصویر را پرداخت نمود.

با توجه به اخبار منتشره ظاهرا با واگذاری مدیریت چشمه گل رامیان به بخش خصوصی این جاذبه خدادادی هم به سرنوشت مجموعه تاشته رامیان دچار شده و برای ورود به این محل باید مبالغ در تصویر را پرداخت نمود.

البته با اعتراض ساکنان بومی رامیان ظاهرا افراد بومی(احتمالا پلاک شهرستان رامیان) از پرداخت ورودی معاف می‌باشند.

پانوشت: دور نیست زمانی که شاید برای عبور از رامیان و یا ورود به النگ نیز چنین تصمیمات عجیبی گرفته شود.

گل رامیان هم پولی شد

  • نویسنده : طاهر زیتونلی