یکی از بزرگترین معضلات اورژانس گنبد پارک کردن خودروها جلوی پل اورژانس است که با جان بیمارها بازی می کند.

یکی از بزرگترین معضلات اورژانس گنبد پارک کردن خودروها جلوی پل اورژانس است که با جان بیمارها بازی می کند.

این اتفاقات است که زمان رسیدن به بالین بیمار را برای پرسنل اورژانس طولانی می کند.

 

یکی از معضلات اورژانس گنبدکاووس پارک مزاحم در خروجی های این محل حساس است

  • نویسنده : راضیه اونق