در مـراسـم تجــلیل کـه به مـناسـبت هفـته ی هــلال احمــر در تهـران بــرگـــزار می شــد دکــتـر پیــر حســین کـــولیــــونـــد رئیــس جمعـیت هــلال احمـر جمــهــوری اسـلامـی ایـــــران و جمـعـی از مسئــولان ارشــد کشـور حضـور داشتـنـد.

تجـلیـل از حـاج محمـد شهـرکی رئیـــس مجمع خیـرین استان گلستان به عنـوان خیر و داوطلب نمونه ی کشوری به پاس خدمـات فـراوان در حـوزه هـای گونــاگون و همـکاری همیشــگی بـا جمعـیت هـلال احمـر و ارائـــه خـدمـات نـوعـدوستــانـه بـه هنــگام حـوادث غیر متـرقبه در نـــواحــی مختلف کشـور، تاسیس ۳۶ بانک امانات تجهیزات پزشکی در تمامی استان هــای ایران و ساخت درمانـگاه تخصـصی هلال با زیربنای ۳٠٠متر مربع در گنبد کاووس

در مـراسـم تجــلیل کـه به مـناسـبت هفـته ی هــلال احمــر در تهـران بــرگـــزار می شــد دکــتـر پیــر حســین کـــولیــــونـــد رئیــس جمعـیت هــلال احمـر جمــهــوری اسـلامـی ایـــــران و جمـعـی از مسئــولان ارشــد کشـور حضـور داشتـنـد.

اهدای تابلوفرش مزین به چهـره ی خیـرین، تهـیه و انتشــار کــتابــــچــه ای از مجمـوع فعـالیت خیر نکــونـام گلسـتانی و گروهی از داوطلبان نمـونه ی کشــوری ،تهیه تابلو از فعالیت های مهم خیـرین در یک سـاله ی اخیر و ایجـاد نمایشگاه از جمله تصاویر درمانگاه خیرساز هـلال احمــر در گنبدکاووس(بـانـی، شهــرکـی) از برنامه های جـانبی این همـایـش بـود.

تجلیل از حاج محمد شهرکی رئیس مجمع خیرین استان گلستان

  • نویسنده : فریدون قارئی