حرکت خطرناک موتورسوار در جاده خط نو گنبدکاووس

به نظر می رسد فرهنگ سازی و آگاهسازی نخست باید از خانه و توسط والدین شروع شود تا فرزندان نسبت به انجام حرکات خطرناکه که هم جان خودشان و هم اطرافیان را به خطر می اندازد اقدام نکنند، حرکاتی که قانون هر چقدر هم سفت و سخت با جریمه جلویش بایستد هم باز ناکافی است و تخلیه هیجانات و به ظاهر سرگرمی های اینگونه با کوچکترین اشتباهی می تواند روزگار و کام پدر و مادر و ده ها نفر از اطرافیان انجام دهندگان این حرکات را تلخ کند.

  • نویسنده : راضیه اونق